Witaj w sklepie

Szukaj

Umowa licencyjna

UMOWA LICENCYJNA NA ZAKUP PRODUKTU ELEKTRONICZNEGO

Przed pobraniem każdego e-booka należy zapoznać się z poniższą licencją.

Pobranie produktu elektronicznego w formacie .pdf oznacza zgodę Licencjobiorcy na wszystkie postanowienia niniejszej Licencji. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień niniejszej Licencji zrezygnować należy z pobrania lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania produktu elektronicznego w całości lub w części.

Sylwia Cegieła – właścicielka sklepu internetowego https://kulturalnerozmowy.shoplo.com/ udziela licencji na produkt elektroniczny w formie e-booka w formacie .pdf na następujących warunkach:

§ 1

DEFINICJE

Dla potrzeb niniejszej licencji określa się następujące pojęcia:

a. Sylwia Cegieła, Licencjodawca – właścicielka sklepu internetowego https://kulturalnerozmowy.shoplo.com/,

b. Licencjobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjne bez osobowości prawnej, która korzysta z produktu elektronicznego na podstawie postanowień niniejszej licencji,

c. Produkt elektroniczny – kurs „Instamonetyzacja, czyli życie Twojej marki w sieci” w formie dokumentu .pdf do użycia na komputerze stacjonarnym, laptopie, smartfonie, tablecie oraz innych urządzeniach mobilnych.

§ 2

ZASADY UDZIELANIA LICENCJI

Sylwia Cegieła udziela licencji na czas nieograniczony, a Licencjobiorca nabywa, wyłączne, bez prawa przekazywania, nie podlegające odrębnemu sublicencjonowaniu, odpłatne jednorazowo prawo na użytkowanie Produktu Elektronicznego Licencjodawcy.

§ 3

OGRANICZENIA LICENCYJNE

1. Zabronione jest wykorzystywanie Produktu elektronicznego w sposób zabroniony prawem, a w szczególności:

1) dokonywanie tłumaczeń, przystosowywania, zmiany układu dokumentu lub jakichkolwiek innych zmian lub modyfikacji,

2) użytkowanie Produktu elektronicznego przez inne osoby niż Licencjobiorca,

3) zwielokrotnianie Produktu elektronicznego lub udostępnianie w jakiejkolwiek innej niedozwolonej formie Produktu elektronicznego (tradycyjny dokument .doc, audiobook w formacie .epub czy .mobi) drogą elektroniczną czy za pośrednictwem Internetu,

4) zwielokrotnianie Produktu elektronicznego dowolną techniką, a w szczególności techniką drukarską lub cyfrową i przekazywanie kopii osobom nie objętym licencją,

5) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału Produktu elektronicznego i jego utrwalonych lub zwielokrotnionych egzemplarzy

6) wykorzystywanie Produktu elektronicznego w celach marketingowych, promocji oraz merchandisingu,

7) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Produktu elektronicznego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

4) usuwanie lub zmiana znaków handlowych i informacji o produkcie zamieszczonych w Produkcie elektronicznym.

2. Dokonanie zmian niezgodnych z niniejszą umową stanowi naruszenie praw autorskich Licencjodawcy i postanowień niniejszej Licencji i będzie ścigane zgodnie z przepisami prawa.

3. Licencjodawca zakazuje Licencjobiorcy łączenia Produktu elektronicznego z innymi produktami.

§ 4

OŚWIADCZENIE LICENCJODAWCY

1. Licencjodawca oświadcza, że Produkt elektroniczny jest wolny od wirusów i innych funkcji, które mogłyby spowodować celowe uszkodzenie danych, nośników pamięci lub sprzętu.

2. Sylwia Cegieła nie gwarantuje, że Produkt elektroniczny spełni wszystkie wymagania Licencjobiorcy, nie zapewnia też, że Produkt elektronicznych nie ma usterek lub błędów i że jego działanie będzie zawsze niezawodne we wszystkich środowiskach instalacyjnych.

4. Sylwia Cegieła nie ponosi odpowiedzialności, za żadne szkody wyrządzone Licencjobiorcy powstałe w wyniku niewłaściwej przechowywania Produktu elektronicznego

§ 5

ODSTĄPIENIE OD LICENCJI

Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień Sylwia Cegieła może odstąpić z zachowaniem formy pisemnej od niniejszej Licencji, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega jej postanowień. W takim przypadku Licencjobiorca ma obowiązek zniszczyć wszystkie kopie Produktu elektronicznego i usunąć Produkt elektroniczny ze swoich komputerów bądź też zwrócić go w całości Licencjodawcy.

§ 6

ZASTRZEŻENIE PRAW I WŁASNOŚĆ

Sylwia Cegieła zastrzega sobie wszystkie prawa własnościowe i autorskie wynikające z obowiązujących przepisów, za wyjątkiem tych, których udzieliła Licencjobiorcy w sposób wyraźny na mocy niniejszej Licencji. Produkt elektroniczne jest chronione prawem autorskim oraz innymi ustawami i umowami o ochronie własności intelektualnej. Prawa własności, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do Produktu elektronicznego należą do Sylwii Cegieły zgodnie z prawem polskim i międzynarodowym. Na mocy niniejszej Licencji nie udziela się Licencjobiorcy żadnych praw do znaków towarowych i usługowych. Dopuszczalne jest wykorzystanie nazwy Produktu elektronicznego na stronach internetowych Licencjobiorcy pod warunkiem umieszczenia oznaczenia praw autorskich należących do Sylwii Cegieły oraz zamieszczenia odnośnika do strony internetowej sklep Kulturalne Rozmowy – https://kulturalnerozmowy.shoplo.com/.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszej Licencji zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane polubownie, a jeżeli Strony nie rozstrzygną sporu w terminie do 3 miesięcy od jego powstania, będzie on rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy, w trybie i na zasadach określonych przez prawo cywilne i karne.

3. Licencjobiorca jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym dokumentem po procesie dokonania zakupu.

§ 8

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

a. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.

b. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt