Witaj w sklepie

Szukaj

Regulamin e-sklepu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego 

Kulturalne Rozmowy: kulturalnerozmowy.shoplo.com

I. Najważniejsze informacje

1. Podstawowe pojęcia:

a. Użytkownikiem jest osoba dokonującą zakupu produktu, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwany dalej także Klientem.

b. Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową.

c. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości Materiału (np. grafiki, instrukcje w formacie .PDF, itp.).

d. Usługa – wszelkie czynności związane z pracą nieprodukcyjną, w których niezbędny jest kontakt bezpośredni z Klientem celem złożenia przez niego zamówienia (za pośrednictwem poczty elektronicznej, Messengera, DM czy rozmowy telefonicznej).

e. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży.

f. Sklep/strona – strona https://kulturalnerozmowy.shoplo.com/, na której prowadzona jest sprzedaż.

2. Produkty są sprzedawane przez Sylwię Cegiełę, zwaną dalej Sprzedawcą. Preferuję kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, więc w razie pytań pisz na adres e-mail: sylwia@sylwiacegiela.pl.

3. Na stronie możesz kupić usługi i produkty gotowe do pobrania zaraz po zaksięgowaniu wpłaty: audyt i mentoring profilu instagramowego, zarządzanie profilem na Instagramie, kurs „Instamonetyzacja, czyli życie Twojej marki w sieci” w formie .pdf oraz inne produkty elektroniczne, zwane dalej produktami.

4. Warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.

5. Umowa na produkt zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty przez Użytkownika.

6. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.

7. W przypadku gdy Użytkownik jest spoza Polski, powinien poinformować Sprzedawcę, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.

II. Zasady zakupu produktu

1. Płatności za produkt można dokonać za pośrednictwem przelewu bankowego. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Bank PKO BP.

2. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

3. W tym celu należy:

a) wybrać produkt, który chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie poprzez kliknięcie „dodaj do koszyka”,

b) przejść do widoku koszyka i kliknąć „zamawiam”,

c) uzupełnić formularz zamówienia,

d) następnie zaakceptować niniejszy Regulamin sprzedaży (akceptacja jest dobrowolnym działaniem Użytkownika koniecznym do dokonania zakupu w sklepie),

e) potwierdzić chęć dokonania płatności za produkt, klikając przycisk „zamawiam i płacę”,

f) po otrzymaniu wiadomości e-mail, należy dokonać płatności, klikając przycisk „Przejdź do zamówienia”.

4. Po dokonaniu skutecznej wpłaty, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę potwierdzenia zakupu, jak również otrzyma potwierdzenie na adres e-mail, podany w formularzu zamówienia.

III. Prawa autorskie

1. Sprzedawca oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do oferowanych w sklepie produktów stanowiących utwory w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Kupując produkt, Użytkownik nie nabywa wraz z nim praw autorskich do produktu. Sprzedawca oświadcza Użytkownikowi, że dalsze rozpowszechnianie zakupionych produktów (odpłatnie lub nieodpłatnie) oraz tworzenie z nich nowych produktów do dalszej odsprzedaży lub udostępniania nieodpłatnie bez pisemnej zgody Sprzedawcy jest naruszeniem praw autorskich.

3. Użytkownik może wykorzystywać zakupiony produkt na swój własny użytek w sposób dowolny i nieograniczoną ilość razy, tak długo, jak długo sposób wykorzystania produktu nie narusza warunków określonych w Licencji ustanowionej przez Sprzedawcę - link do stosownego dokumentu znajdziesz tutaj.

IV. Termin realizacji umowy

1. W przypadku gdy przy opisie produktu przewidziano inny termin dostawy produktu, obowiązują zasady wskazane w opisie oferty.

2. Bez względu na rodzaj zakupionego produktu oraz na sposób płatności wybrany przez Użytkownika, czas realizacji zamówienia jest zawsze liczony od momentu dokonania skutecznej płatności (pozytywnej autoryzacji).

3. Zakupiony produkt będzie udostępniony Użytkownikowi niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności poprzez przesłanie wiadomości e-mail z linkiem do pobrania produktu.

4. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego personalizację (jak np. kreacja wizualna profilu Instagrama), realizacja zamówienia może być ukończona wyłącznie po uzgodnieniu wytycznych dotyczących personalizacji z Użytkownikiem. Zamówienie zostanie dostarczone nie później, niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Użytkownika wytycznych dotyczących personalizacji, poprzez przesłanie wiadomości e-mail z linkiem do pobrania produktu.

W takim wypadku, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu określonego w pkt. 2 i wydłuża się o czas oczekiwania przez Sprzedającego na otrzymanie wytycznych dot. personalizacji przez Użytkownika oraz o maksymalnie 7 dni roboczych po otrzymaniu wytycznych.

V. Odstąpienie od umowy

1. Postanowienia dot. odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w tym rozdziale odnoszą się wyłącznie do Konsumentów.

Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?

2. Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy

Użytkownik wyraził zgodę drogą pisemną na to, by Sprzedawca rozpoczął dostarczanie produktu elektronicznego/usługi (zarówno gotowego, jak i personalizowanego) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Kiedy i jak mogę odstąpić od umowy?

3. W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu/usługi. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail wskazany w pkt 2 Regulaminu. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

VI. Zasady wnoszenia reklamacji

1. Sprzedawca dba o to, by dostarczać wysokiej jakości produkty.

2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w pkt. 2 rozdziału I.

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.

VII. Warunki techniczne

1. W celu złożenia zamówienia oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. Aby dokonać zakupu/uzyskać dostęp do zakupionych produktów/usług konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.

3. Z uwagi na to, że zakupione produkty mogą być w formacie .zip, .PDF, .txt, .jpg, .png, Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione formaty plików.

4. W przypadku zakupu produktu użytkownik otrzyma wraz z nim umowę licencyjną, z którą winien się niezwłocznie zapoznać. Sprzedawca poucza Użytkownika o konieczności posiadania jednej z tych przeglądarek do poprawnego wyświetlenia instrukcji.

5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie żadnych haseł.

Postanowienia końcowe:

1. W ramach korzystania z produktów/usług zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

2. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:

a) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

b) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.

c) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo

d) skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.

4. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia dostarczenia Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Dane do kontaktu: Sylwia Cegieła, e-mail: sylwia@sylwiacegiela.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji (w przypadku transakcji dokonanych kartą, dokonamy zwrotu na rachunek bankowy przypisany do Państwa karty płatniczej), chyba, że wyraźnie zażądacie Państwo innego rozwiązania; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Sylwia Cegieła

Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia*... następujących rzeczy* ... /o świadczenie następującej usługi z dnia*… polegającej na* ...

Imię i nazwisko, adres konsumenta*… Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data .........................................................

*uzupełnić

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt